top of page

Termeni și condiții de închiriere

După cum se regăsesc în contractul ce urmează a fi semnat la fața locului

ART.1 PARTILE CONTRACTANTE 

(1) Societatea Comercială SC MOUNTAIN RIDES AVI SRL cu sediul in sat Șanț, comuna Șanț, nr. 602, jud. Bistrita- Năsăud, avand Cod Unic de Intregistrare 44693707, in calitate de PRESTATOR denumita in continuare in prezentul contract prestator, 

si

(2) beneficiarul serviciilor, persoana care închiriază unul sau mai multe ATV-uri și/sau echipamente complementare, in calitate de CLIENT, denumita in continuare in prezentul contract client, avand ca temei legal art. 1777-1823 Cod Civil, precum si legislația romana in vigoare, au convenit sa incheie prezentul contract de inchiriere, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Obiectul prezentului contract consta in darea in folosinta (inchirierea) de catre prestator, clientului a ATV-uIui/ATV-urilor, inscrise in prezentul contract, in schimbul achitarii de catre client catre prestator a contravalorii inchirierii.

2.2 Autovehicululeste ales liber de catre client dintre cele detinute de prestator.Clientul are dreptul sa efectueze proba acestuia de fata cu prestatorul, anterior inchirierii, numai dupa ce in prealabil a lasat buletinul sau alt act de identitate la prestator.

2.3 Pe toata durata contractului prestatorul isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autovehiculului inchiriat.

 1. 2.4  Inchirierea se face pe baza de buletin sau alt act de identitate legal și de permis de conducere.

 2. 2.5  Clientul se obliga sa respecte conditiile de folosire inscrise in art.5 al prezentului contract. In cazul

in care Client este o societate comerciala, in sensul prezentului contract, prin „client” se intelege atat societatea comerciala cat si persoanele fizice desemnate de acestea sa conduca autovehiculul.

ART.3 PREDAREA-PRIMIREA AUTOVEHICULULUI. DURATA CONTRACTULUI. PRETURI

3.1 Predarea-primirea autovehiculului inchiriat se va face la termenul convenit de parti, dupa semnarea prezentului contract, si va fi consemnata prezentul contract.

3.2 Autovehiculul se pune la dispozitia clientului impreuna cu accesoriile standard precum si cu actele de identitate, daca este cazul. Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defectiuni si lipsuri.

3.3 Durata inchirierii si preturile sunt cele inscrise in contract, ce face parte integranta din acesta. Combustibilul pentru inchirieri si asigurarea sunt incluse in pret. Pentru mai multe ore de inchiriere, preturile pot fi negociabile.

3.4 Perioada de inchiriere este de minim 30 de minute. Pentru intarziere in predarea autovehiulului se plateste integral perioada de peste termenul limita plus penalitati de 25 % din valoarea sumei de bani obtinuta prin depasirea termenului limita. Penalitatile incep sa curga si debitorul este de drept pus in intarziere la implinirea termenului scadent, fara sa mai fie necesara o notificare in acest sens.ln caz de intarziere cu mai mult de 2 ore fata de timpul stabilit (atunci cand intarzierea nu este anuntata telefonic) prestatorul isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia pentru furt.

3.5 Suma inscrisa in contract ca pert NU INCLUDE VALOAREA UNOR POSIBILE AVARIERI ale autovehiculului produse pe durata inchirierii SAU EVENTUALE AMENZI, TAXE, PENALITATI, ce VOR FI SUPORTATE EXCLUSIV DE CATRE CLIENT.

3.6 Pentru garantarea folosirii autovehiculului de catre client in bune conditii precum si pentru garantarea returnarii acestuia la termen si cu toate accesorile cu care a fost inchiriat, prestatorul are dreptul sa retina garantie de la client. La finele contractului, prestatorul are dreptul sa retina din garantie contravaloarea penalitatilor de intarziere sau a eventualelor pagube, si are obligatia sa restituie garantia in cazul in care autovehiculul a fost returnat la timp si in stare buna de functionare, cu micile uzuri datorate utilizarii sale normale.

3.7 Ca modalitati de plata, chiria se va achita dupa cum urmeaza: • Numerar,

• Trasfer Bancar
3.8 Clientul datoreaza pretul pentru perioada de inchiriere in cuantumul convenit chiar daca nu

foloseste autovehiculul inchiriat.

ART.4 CONDITII DE FOLOSIRE

 1. 4.1  ATV-urile se inchiriaza numai persoanelor care poseda permis de conducere valabil cat. B.

 2. 4.2  Livrarea si returnarea :ATV-ul va fi inchiriat in bune conditii, fara defecte, iar orice plangere

referitoare la starea sa va fi adusa la cunostinta Proprietarului in momentul inchirierii. Autovehiculele date in chirie trebuie sa revina in starea in care au plecat atat interior cat si exterior din punct de vedere optic, stare reflectata in fisa de predare-primire intocmita in momentul predarii mijlocului de transport. ATENTIE! La predarea autovehiculului sunteti rugati sa vizionati impreuna cu operatorul comercial al firmei toate amanuntele legate de interiorul si exteriorul acesteia pentru a se evita discutiile sau neintelegerile referitoare la starea acesteia in momentul revenirii si predarii autovehiculului Inaintea inchirierii unui autovehicul, clientul se obliga sa verifice cu atentie anvelopele acestuia (problemele constatate fiind notate in fisa de predare anexata contractului) pentru a evita neintelegerile ce pot aparea la revenire. In cazul in care, pe perioada contractuala, apare un eveniment de tip rutier, clientul este de

acord sa suporte franciza de 400 RON. Daca apar deteriorari ale anvelopelor, indiferent de caz sau grad, acesta va achita integral suma lor. Clientul va returna autovehiculul in starea tehnica in care l-a preluat, impreuna cu documentele si toate echipamentele acestuia, la data si in locul stabilit in contractul de inchiriere.

In cazul in care clientul refuza plata francizei rezultata din faptul ca a lovit sau a revenit cu autovehiculul avariat din punct de vedere optic atat in interior cat si in exteriorul mijlocului de transport, rezultand astfel diferente fata de starea acesteia la plecare (prezentata in fisa de predare-primire) si cea la revenire, clientul va fi obligat sa plateasca valoarea de 400 RON, reprezentand franciza, sa fie recuperata in instanta, la care se vor adauga totodata costurile aferente procesului de judecata.

ART.5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR. DREPTUL DE RETENTIE. ALTE CLAUZE ASUPRA CARORA PARTILE CONVIN

1. Drepturile și obligațiile Prestatorului.

5.1.1 Prestatorul are dreptul de a primi, în condițiile și la termenele prevăzute prin Contract, pretul cuvenit pentru prestarea serviciilor de inchiriere.

5.1.2 Prestatorul are obligatia sa asigure intregul echipament tehnic necesar pentru deplasarea in conditii de siguranta cu vehicolul.

 1. 5.1.3  Prestatorul are obligatia sa indrume clientul sa monteze și să demonteze echipamentele.

 2. 5.1.4  Prestatorul se obligă să își îndeplinească toate obligațiile care decurg din prezentul contract, cu

bunăcredință și cu maximum de profesionalism, întelegând prin aceasta inclusiv luarea tuturor măsurilor care, fără a necesita menționarea explicită în contract, sunt inerente atingerii scopului acestuia, necesare si asiguratorii, conform normelor in vigoare, și va răspunde în cazul în care prin faptele lui sau ale persoanelor pe care le reprezintă se vor aduce prejudicii Clientului

2. Drepturile și obligațiile Clientului.

 1. 5.2.1.  Clientul se obligă să achite pretul total stabilit la termenul stabilit conform contractului.

 2. 5.2.2.  Clientul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului programul evenimentului.

 3. 5.2.3.  Clientul se obligă să își îndeplinească toate obligațiile care decurg din prezentul contract privind

normele de folosire a ATV-ulu.

 1. 5.2.4.  Clientul se obligă să poarte echipamentul de protecție înmânat o dată cu ATV-ul.

 2. 5.2.5.  Am luat la cunoștință și sunt direct responsabil pentru daunele provocate ATV-ului și persoanelor,

iar în caz de avarii sau defecțiuni provocate ATV-ului se va percepe o taxă de staționare pe zi în valoare de 150 Euro până la repararea ATV-ului.

ART.6 CLAUZA PENALA. DAUNE INTERESE

6 Pentru obligatii neindeplinite conform contractului care nu au putut fi rezolvate pe cale amiabila partile se pot adresa in instanta pentru rezolvarea litigiului, costurile pentru recuperarea prejudiciilor fiind suportate in totalitate de partea vinovata de cauzarea prejudiciului.

ART.7 MODIFICAREA, CESIUNEA SI INCETAREA CONTRACTULUI

7. Contractul poate inceta prin acordul partilor, in caz de forta majora. ln cazul in care se pune in functiune ATV-ul garantia nu se restituie in momentul rezilierii.

bottom of page